LIVSSTIL OCH FAMILJ Personlig assistans var aldrig tänkt som vård utan ett sätt för människan att kunna leva och delta i samhället på lika villkor som alla andra.

Människor med nedsatt rörelseförmåga har samma rättigheter som alla andra. Rätt till den hjälp och det stöd som behövs för att skapa lika villkor och samma möjligheter som andra människor har. Enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har man rätt till personlig assistans.

Idag fungerar inte LSS som det var tänkt och Försäkringskassan avslår många ansökningar om assistanstimmar. Den personliga assistansen har urholkats under ett flertal år och behöver förändras i grunden.

På torsdagen deltog DHR:s förbundsordförande Åsa Strahlemo i en hearing med huvudmannaskapsutredningen, som utreder om staten i framtiden ska ha hela ansvaret för beslut och utbetalningar inom den personliga assistansen. DHR ser en risk för att assistansen i allt högre grad kommer att utgå från ett vårdperspektiv. DHR vill se en omfattande analys av hur assistansanvändares autonomi och självbestämmande påverkas av förslagen från huvudmannaskapsutredningen.

Assistansen handlar om att kunna leva och delta i samhällslivet på samma villkor som andra  .

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar DHR för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i deras arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.